Trịnh Thị Hương * , Nguyễn Thị Hồng Nam Phạm Thị Thanh Lan

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Trịnh Thị Hương (email: thihuong@ctu.edu.vn)

Abstract

Nowadays, the use of online-based applications in teaching is quite common globally and in Vietnam. Edmodo education network is studied and used in teaching and developing reading, writing, listening and speaking skills as a second language. This study presents the construction and interactive learning environment in teaching reading comprehension skills literary texts for students on the Edmodo learning social networking platform. Edmodo's features are exploited to organize student interaction, including Post, Assignment, Groups and Folders. Forty-five students in grade 10 at Nguyen Trai High School, Giong Trom District, Ben Tre Province, participated in an interactive Edmodo classroom to learn reading comprehension. The results obtained from the classroom interface showed that allowing students to interact, exchange and share on Edmodo has created a positive sharing learning environment and contributed to forging students' reading comprehension skills.

Keywords: Teaching reading, reading comprehension skills, education social network Edmodo

Tóm tắt

Ngày nay, việc sử dụng các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến vào dạy học diễn ra khá phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Trong đó, mạng xã hội học tập Edmodo được nghiên cứu trong dạy đọc, viết, nghe, nói như là ngôn ngữ thứ 2. Trong nghiên cứu này, việc xây dựng môi trường học tập tương tác trong dạy kĩ năng đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh được trình bày trên nền tảng mạng xã hội học tập Edmodo. Các tính năng của Edmodo được khai thác để tổ chức cho học sinh (HS) tương tác bao gồm Post (đăng tin), Assigment (giao bài tập), Group (chia nhóm) và Folder (lưu trữ tài nguyên). Bốn mươi lăm học sinh lớp 10 tại trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã tham gia tương tác trên lớp học Edmodo trong quá trình học đọc hiểu văn bản văn học. Kết quả thu được từ giao diện lớp học cho thấy, việc tổ chức cho HS tương tác trao đổi, chia sẻ trên Edmodo đã tạo môi trường học tập chia sẻ...

Từ khóa: dạy đọc, kĩ năng đọc hiểu, mạng xã hội học tập Edmodo

Article Details

Tài liệu tham khảo

Anderson, R. C., & Pearson, P. D. (1988). A schema-theoretic view of basic processes in reading comprehension. Interactive approaches to second language reading, 37-55. https://doi.org/10.1017/CBO9781139524513.007

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành ngày 26/12/2018. Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn.

Dũng, N.V., & Huyền, N. T. T. (2018). Sử dụng hệ thống Edmodo hỗ trợ tổ chức hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên. Tạp chí Giáo dục, 437 (Kì 1 - 9/2018), 59-63.

Hạnh, T. T. (2017). Nhận thức của sinh viên về ứng dụng Edmodo như một công cụ phụ trợ trong học tập. Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường Đại học Thái Nguyên, 174(14), 123-127. http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/825

Linh, T. T. T. (2020). Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo trong quá trình giao – nộp bài tập về nhà đối với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. https://text.123docz.net/document/8253602-ung-dung-cua-mang-xa-hoi-hoc-tap-edmodo-trong-qua-trinh-giao-nop-bai-tap-ve-nha-doi-voi-4-ky-nang-nghe-noi-doc-viet.htm

New South Wales. Department of Education and Training (DET). (2001). New South Wales Department of Education and Training annual report [2000-2010]. https://www.voced.edu.au/content/ngv:30263

Texas Reading Initiative. (2002). Comprehension Instruction. Austin: Texas. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.667&rep=rep1&type=pdf

Rosenblatt, L. M. (1988). Writing and Reading: The Transactional Theory. Technical Report No. 416.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED292062.pdf

Rumelhart, D. E. (1994). Toward an interactive model of reading. In R. B. Ruddell, M. R. Ruddell, & H. Singer (Eds.), Theoretical models and processes of reading (pp. 864–894). International Reading Association. 864-894

Shanahan, T. (2005). The National Reading Panel Report. Practical Advice for Teachers. Learning Point Associates/North Central Regional Educational Laboratory (NCREL). https://eric.ed.gov/?id=ED489535