Dương Bích Thảo * , Phạm Minh Khánh , Lê Thị Yến Nhi Trần Thiên Kim

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Dương Bích Thảo (email: dbthao@ctu.edu.vn)

Abstract

This article refers to the study of teaching in STEM-oriented education with the model of teaching 6E to develop the ability to solve problems in a practical situation for students in 11th grade by bringing robots into the Python programming language. The article reported the teacher's process of teaching 6Es experience and 6 periods in 7 weeks for 24 students of 4 classes in grade 11th at High School of Can Tho University to conduct 12 students teaching theory, 12 students are taught both theories and practice robots according to the model design process, virtual robot assembly, Python programming language, and performed Vex IQ in practice. The results showed that the problem of solving problems of students significantly developed, besides, the positive feedback and the products of students after implementation.

Keywords: 6E teaching cycle, problem-solving skills, Python programming, STEM, Vex IQ

Tóm tắt

Bài viết đề cập nghiên cứu dạy học theo định hướng giáo dục STEM với mô hình dạy học 6E nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong tình huống thực tiễn cho học sinh lớp 11 bằng cách đưa robot vào việc dạy học lập trình ngôn ngữ Python. Trong bài báo, quá trình giáo viên vận dụng quy trình dạy học 6E được theo dõi và quy trình này được thực nghiệm 6 giai đoạn trong 7 tuần đối với 24 em học sinh của 4 lớp khối 11 của trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm, Đại học Cần Thơ. Trong đó, 12 học sinh chỉ được học lý thuyết như thực tế triển khai thông thường tại các trường phổ thông (nhóm đối chứng) và 12 học sinh được dạy học cả lý thuyết và thực hành robot theo quy trình thiết kế mô hình, lắp ráp robot ảo, lập trình ngôn ngữ Python và trình diễn robot Vex Iq ngoài thực tế (nhóm thực nghiệm). Kết quả cho thấy nhóm thực nghiệm có năng lực giải quyết vấn đề của học sinh, năng lực này phát triển đáng kể...

Từ khóa: Lập trình Python, mô hình dạy học 6E, năng lực giải quyết vấn đề, STEM, Vex IQ

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học, Ban hành kèm theo Thông tư số 32, 12/2018/TT-BGDĐT. https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1301

Brown, J. (2012). The current status of STEM education research. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 13(5).

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, Co: BSCS, 5, 88-98.

Thành, N. X. (2019). Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý giáo viên về xây dựng chủ đề giáo dục STEM. Vụ giáo dục trung học, Chương trình phát triển giáo dục trung học. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.

OECD. (2013). PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en

Schola. (2021). Mô hình dạy học 6E chuẩn. https://www.kids.schola.tv/scholabooks-cambridge-starter-1

Hà, L. M., Thuyên, N. V., An, H. Q., & Thảo, V. T. T. (2020). Phát triển các robot cho giáo dục STEM và đề xuất phương án triển khai trong các trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, 57(7).

Pierre, C. (2021). PYPL Popularity of Programming Language. https://pypl.github.io/PYPL.html?country=US