Nguyễn Thị Thuận Nguyễn Văn Cương *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Văn Cương (email: nvcuong@ctu.edu.vn)

Abstract

This study is aimed to investigate and evaluate the current status of academic advising in engineering programs at College of Engineering Technology – Can Tho University. The analysis results are based on the feedbacks of 66 lecturers who are performing the task of academic advisors in 119 speciallized classes of training programs in engineering sector. The analyzed contents are focused on qualities and criteria of academic advisor or counselor, the current state of academic advising activities, the advantages, and disadvantages that can affect academic advising activities. Then, some suggestions are made to improve and to strengthen the academic advising in the coming years.

Keywords: Academic advising, academic advising in engineering programs, management of academic advising, strengthening the academic advising

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu và đánh giá thực trạng của công tác cố vấn học tập trong các chương trình kỹ thuật của Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả phân tích dựa trên ý kiến phản hồi của 66 giảng viên đang thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập trong 119 lớp chuyên ngành thuộc các chương trình đào tạo của khối ngành kỹ thuật. Nội dung phân tích tập trung vào chất lượng và tiêu chuẩn của cố vấn học tập, thực trạng của hoạt động cố vấn học tập, những thuận lợi và khó khăn có thể ảnh hưởng đến hoạt động cố vấn học tập. Từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm cải thiện và tăng cường công tác cố vấn học tập trong những năm tiếp theo.

Từ khóa: Công tác cố vấn học tập, cố vấn học tập các ngành kỹ thuật, quản lý công tác cố vấn học tập, tăng cường công tác cố vấn học tập

Article Details

Tài liệu tham khảo

Đặng Thị Ngọc Lan. (2015). Thực trạng công tác cố vấn học tập và rèn luyện của đội ngũ cố vấn học tập ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM, 6(72), 123-134.

Nguyễn Nguyệt Minh. (2015). Nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong các trường Cao Đẳng theo học chế tín chỉ. Tạp chí Giáo dục, 366, 5-6.

Nguyễn Thị Út Sáu. (2013). Một số vấn đề lý luận về hoạt động tư vấn học tập cho sinh viên của cố vấn học tập ở các trường đại học. Tạp chí Giáo dục, 318(2), 17-19

Trần Công Án, Lâm Chí Nguyện, Đoàn Hòa Minh, Phan Tấn Tài, Phạm Hữu Tài, Châu Xuân Phương, & Sơn Búp Pha. (2016). Hệ thống hỗ trợ cố vấn học tập trên thiết bị di động. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 47, 47-58.

Trần Thị Minh Đức, & Kiều Anh Tuấn. (2012). Cố vấn học tập trong các trường Đại học. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, 28, 23-32.

Trường Đại học Cần Thơ. (2011). Kỷ yếu Hội nghị nâng cao vai trò của Cố vấn học tập. Trường Đại học Cần Thơ, 72 trang. http://cdsonla.edu.vn/daotao/attachments/article/451/CVHT.pdf.

Trường Đại học Cần Thơ. (2020a). Quyết định ban hành quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Cần Thơ (Số 2093/QĐ-ĐHCT). https://dsa.ctu.edu.vn/images/upload/vbanply/2020/Quychehocvu/QD2093_Quy-dinh-cong-tac-hoc-vu_2020.pdf.

Trường Đại học Cần Thơ. (2020b). Quyết định ban hành quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Cần Thơ (Số 3873/QĐ-ĐHCT). https://dsa.ctu.edu.vn/images/upload/vbanply/2020/CVHT/03_3873KHTH_10-11-2020.pdf.