Trần Văn Hiếu *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Trần Văn Hiếu

Abstract

To solve this difficult problem, the author believes that we need to use economical benefit instrument.  It mean that we have to do somthing so that everyone can get benefit from the economical integration. In this relationship, entrepreneurs must be candacter who bring up and hamoniously solve the benefit problem to combine ?four factors? together.
Keywords:

Tóm tắt

 Integrating ?Four factors? (State ? household ?Entrepreneur ? Scientist) is one of the major solutions that contribute effectively in the process of producing and consuming argri- produce in Mékong Delta at present. In recent years, in Mékong Delta, some effective linking ?four factors? patterns have appeared, such as: Sông Hậu Farm, Cần Thơ Mékong Company, An Giang Antesco Company v.v...  However, the above patterns are small in number and untight.  In general, we have not created a mechanism to combine ?four factors? together.
Từ khóa: 1

Article Details

Tài liệu tham khảo

[1]Triều Hải Hoàng, Về An Giang nghe chuyện liên kết “bốn nhà”. Tạp chí cộng sản, số 2, tháng 1 năm 2004, tr 64.

[2] Các Mác và Ph Ăng Ghen, tuyển tập, NXB Sự Thật, HN, năm 1970, t1, tr 12, 749.

[3] Tuấn Anh, yên Bái, Liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước và hộ nông dân, Báo Nhân Dân, ngày 1 tháng 4, năm 2004, tr2.

[4] Trương Sỏi, Bội ước trong hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân, Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7, năm 2003, tr12.