Nguyễn Văn Được * Cao Ngọc Điệp

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Văn Được (email: nvduoc@ctu.edu.vn)

Abstract

Two field experiments were conducted to evaluate the effect of soybean (Glycine max L.) and hybrid-corn (Zea mays) cultivated on the alluvial soil of Tan Hiep district, Kien Giang province in the Summer-Autumn 2002.  The results showed that the corn-yield (cv.  DK888) of phosphate biofertilizer treatment was higher than corn yield applying with 60 kg P2O5/ha but yield of soybean seed (cv.  MTĐ-176) did not differ soybean yield applying with this phosphate concentration.  However, application of phosphate biofertilizer improved quality of soybean seed and available phosphate content in the soil after harvesting.
Keywords: Key word.  Phosphate biofertilizer, soybean, hybrid-corn, yield, protein-lipid in seed, available phosphate

Tóm tắt

Hai thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả phân lân sinh học trên cây đậu nành và cây bắp lai trồng trên đất phù sa huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang trong vụ Hè Thu 2002. Kết quả cho thấy bón phân sinh học cho năng suất bắp lai (giống DK888) cao hơn năng suất bắp lai bón 60 kg P2O5/ha và cho năng suất đậu nành (giống MTĐ-176) tương đương với năng suất đậu bón 60 kg P2O5/ha nhưng chất lượng hột đậu (hàm lượng protein và lipid) cao hơn hột đậu chỉ bón phân lân hoá học. Bón phân lân sinh học cải thiện hàm lượng lân trong đất trồng đậu nành sau khi thu hoạch.
Từ khóa: Phân lân sinh học, đậu nành, bắp lai, năng suất, protein-lipid hột đậu, lân dễ tiêu

Article Details

Tài liệu tham khảo

Agnihotri, V. P. 1970. Solubilization of insoble phosphates by some isolated from nursery seed beds. Can. J. Microbiol. 16: 877 – 880.

Dey, B. K. 1988. Phosphate solubilizing organisms in improving fertility status of soil. In: Biofertilizers: Potentiallities and Problems, eds. By Sen, S. P. and Palit, P. Plant Physiology Forum, Naya Prokash, Calcutta, pp: 237 – 248.

Illmer, P. and F. Schinner. 1992. Solubilization of inorganic phosphate by microorganisms isolated from forest soil. Soil Biol. and Biochem. 24(4): 389 – 395.

Hiệp, Nguyễn Hữu and Cao Ngọc Điệp. 2002. Effects of rhizobial inoculation techniques and phosphate solubilized microorganisms on soybean cultivated in acid paddy soil in the Mekong Delta, Vietnam. Biotechnology for Sustainable Utilization of Biological Resources in the Tropics, vol 16: 139-144. Proceedings of Project Seminars in 2002-2003 for JSPS-NRCT/DOST/LIPI/VCC, International Center for Biotechnology, Osaka University, Osaka, Japan.

Katznelson, H. E.; A. Peterson and J. W. Rouatt. 1962. Can. J. Bot. 40: 1181 – 1186.

Kucey, R. M. N. 1983. Phosphate-solubilizing bacteria and fungi in various cultivated and virgin Alberta soils. Can. J. Soil Sci. 63: 671 – 678.

Lindsay, W. L., A. W. Frasier and H. F. Stephenson. 1962. Identification of reaction products from phosphates fertilizers in soil. Soil Science Soc. of Amer. Proceedings 26: 446 – 452.

Đặng thị Huỳnh Mai và Cao Ngọc Điệp. 2002. Phân lập vi sinh vật hòa tan lân khó tan. Tuyển tập công trình khoa học, Tạp chí khoa học 2002, Trường Đại họcCần thơ, 353 – 358.

Nguyễn thị Quí Mùi 2001. Phân bón và cách sử dụng. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội, Việt tnam.

Narsian, V. and H. H. Patel. 2000. Aspergillus aculeatus as a rock phosphate solubilizer. Soil Biology and Biochemistry. 32: 559 – 565.

Subba Rao, N. S. 1982. Biofertilizers in Agriculture. Oxford, UK.

Vũ thị Kim Thoa. 2000. Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, H.2000.

Nguyễn Vy và Vũ Cao Thái. 1991. Kết quả của việc nâng cao độ phì nhiêu thực tế của đất Việt nam. Tạp chí NN-CNTP 6,1991.

Whitelaw, M. A., T. J. Harden and K. R. Helyar. 1999. Phosphate solubilization in solution culture by the soil fungus Penicillium radicum. Soil Biol. and Biochem. 31: 655 – 665.