Nguyễn Trọng Hồng Phúc * Nguyễn Mai Diễn An

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Trọng Hồng Phúc (email: nthphuc@ctu.edu.vn)

Abstract

This study has been carried out to assess the adaptability of snakehead fish under the influence of saline intrusion. Snakehead fish (Channa striata) was acclimated to hapas and distributed experimentally onto 9 hapas in Phung Hiep-Hau Giang and Thanh Phu-Ben Tre to determine the effect of environmental conditions including freshwater (0‰), light brackish water (5.0±1,4‰) and brackish water (11.5±2.5‰) on growth performance, hematological and biochemical indicators. Fish were sampled at the start, after 30, 60 and 120 days of the experiment. Results showed that fish in the light brackish condition have the highest weight gain and length gain, at 236.90 ± 7.25g and 29.50 ± 0.37cm, respectively (p<0.05). The lowest survival rate was observed on freshwater conditions (p<0.05) while there was no significant difference in food conversion ratio among environmental conditions (p>0.05). No significant difference was found in red blood cell count among treatment (p>0.05) and this mean value in snakehead fish was quite high, 3.145±0.979 million cells/ml in comparison with other freshwater fishes. Hb concentration in fish increase relatively with salinity levels (p<0.05). Plasma glucose levels in snakehead fish were very high during the experimental period, about 122.63±58.09 mg/dL as it is a carnivore. Fish in brackish condition had the highest IGF-1 level in comparison with two other treatments (p<0.05). It can be concluded that snakehead fish can be well cultured under if the salinity levels no exceed light brackish condition.
Keywords: Biochemistry, Channa striata, physiology, salinity, temperature

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá khả năng thích ứng của cá lóc dưới ảnh hưởng của sự xâm mặn ở hai tỉnh hạ lưu sông Cửu Long. Cá lóc (Channa striata) được nuôi thuần dưỡng và phân phối vào 9 vèo nuôi ở Phụng Hiệp – Hậu Giang và Thạnh Phú – Bến Tre để xác định ảnh hưởng của các điều kiện môi trường nuôi gồm nước ngọt (0‰), lợ nhẹ (5,0±1,4‰) và lợ vừa (11,5±2,5‰) lên sự tăng trưởng, huyết học và sinh hóa của cá. Cá được thu mẫu máu và cân đo ở 4 thời điểm: bắt đầu thí nghiệm, sau 30, 60  và 120 ngày nuôi. Kết quả cho thấy cá trong điều kiện lợ nhẹ có tăng trọng và tăng dài tốt nhất, ở mức 239,9±7,25g và 29,5±0,37cm (p<0,05). Tỉ lệ sống thấp nhất ở điều kiện nước ngọt (p<0,05). Số lượng hồng cầu của cá lóc (3,145±0,979 triệu hồng cầu/ml máu) cao hơn các loài cá nước ngọt khác, nhưng không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa về số lượng hồng cầu giữa các nghiệm thức (p>0,05). Nồng độ Hb trong máu cá lóc có xu hướng tăng lên khi độ mặn của môi trường tăng (p<0,05). Lượng đường trong máu của cá lóc, khá cao trong suốt thời gian thí nghiệm, trung bình ở mức 122,63±58,09 mg/dL. Cá trong điều kiện lợ vừa có nồng độ IGF-1 trong máu là cao nhất (p<0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy cá lóc có thể được nuôi tốt trong điều kiện độ mặn môi trường nuôi không vượt quá điều kiện lợ nhẹ.
Từ khóa: Channa striata, độ mặn, nhiệt độ, sinh lý, sinh hóa, tăng trưởng

Article Details

Tài liệu tham khảo

Abdel-Tawwab, M., Khattab, Y.A.E., Ahmad, M.H., and Shalaby, A.M.E., 2006. Compensatory growth, feed utilization, whole body composition, and hematological changes in starved juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.). Journal of Applied Aquaculture. 18(3): 17–36.

Aihua, L., and Buchmann, K., 2001. Temperature-and salinity-dependent development of aNordic strain ofIchthyophthirius multifiliisfrom rainbow trout. Journal of Applied Ichthyology. 17(6): 273-276.

Bandyopadhyay, P., Mohapatra, and P.K. Das, 2009. Effect of a probiotic bacteriumBacillus circulansPB7 in the formulated diets: on growth, nutritional quality and immunity ofCatla catla(Ham.). Fish physiology and biochemistry. 35(3): 467-478.

Blaxhall, P.C., and Daisley, K.W., 1973. Routine haematological methods for use with fish blood. J. Fish Biol. 5(6): 771–781.

Claiborne, J.B., Edwards, S.L., and Morrison-Shetlar, A.I., 2002. Gill circulation: Regulation of perfusion distribution and metabolism of regulatory molecules. J. Exp. Zool. 293(3): 320–335.

ĐỗThị Thanh Hương và Nguyễn Tú Trinh, 2013. Ảnh hưởng của độ mặn lên sự điều hòa áp suất thẩm thấu và tăng trưởng của cá lóc (Channa striata). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 25: 247–254.

Ngô Mỹ Dung và Trần Thị Thanh Hiền, 2017. Nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein, năng lượng của cá lóc (Channa striata). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53: 1-9.

Dương Nhật Long, Nguyễn Anh Tuấn và Lam Mỹ Lan, 2014. Giáo trình Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Đại học Cần Thơ.

Erkmen, B., and Kolankaya, D., 2009. The relationship between chloride cells and salinity adaptation inthe euryhaline teleost, Lebistes reticulatus. J. Anim. Vet. Adv. 8: 888–892.

Fagbenro, O.A., and Arowosoge, I.A., 1991. Growth response and nutrient digestability byClarias isheriensis(Sydenham, 1980) fed varying levels of dietary coffee pulp as replacement for maize in low-cost diets. Bioresour. Technol. 37: 253–258.

Gomez, J.M., Weil, C., Ollitrault, M., Le Bail, P.Y., Breton, B., and Le Gac, F., 1999. Growth hormone(GH) and gonadotropin subunit gene expression and pituitary and plasma changes during spermatogenesis and oogenesis in rainbow trout(Oncorhynchus mykiss). Gen. Comp. Endocrinol. 113: 413–428.

Graham, J.B., 1997. Diversity and Natural History, in: Air-Breathing Fishes. Elsevier, pp. 13–63.

Harikrishnan, R., Nisha Rani, M., and Balasundaram, C., 2003. Hematological and biochemical parameters in common carp, Cyprinus carpio, following herbal treatment forAeromonas hydrophila infection. Aquaculture 221, 41–50.

Imsland, A.K., Foss, A., Gunnarsson, S., Berntssen, M.H.G., FitzGerald, R., Bonga, S.W., Ham, E. v., Nævdal, G., and Stefansson, S.O., 2001. The interaction of temperature and salinity on growth and food conversion in juvenile turbot(Scophthalmus maximus). Aquaculture 198, 353–367.

Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC), 2014. Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change, Working Group III Contribution to theFifth Assessment Report of theIntergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.

IPCC, 2014. Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.

Isaksson, O.G.P., Lindahl, A., Nilsson, A., Isgaard, J., 1987. Mechanism of the stimulatory effect of growth hormone on longitudinal bone growth. Endocr. Rev. 8: 426–438.

Jonz, M.G., 2011. Control of Respiration | Oxygen Sensing in Fish, in: Encyclopedia of Fish Physiology. Elsevier, pp. 871–878.

Lam Mỹ Lan, Trần Ngọc Thảo và Đỗ Thị Thanh Hương, 2014. Ảnh hưởng của độ mặn lên điều hòa áp suất thẩm thấu và tăng trưởng của cá leo (Wallago attu). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 25: 319–325.

Mancera, J.M., Carrión, R.L., del Rıo, M. del P.M., 2002. Osmoregulatory action ofPRL, GH, and cortisol in the gilthead seabream(Sparus aurataL.). Gen. Comp. Endocrinol. 129: 95–103.

McCormick, S.D., 2001. Endocrine control of osmoregulation in teleost fish. American zoologist, 41(4), pp.781-794.

McCormick, S.D., 1996. Effects of growth hormone and insulin-like growth factorI on salinity tolerance and gillNa+, K+-ATPase in Atlantic salmon(Salmo salar): Interaction with cortisol. General and comparative endocrinology, 101(1): 3-11.MONRE, 2016. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. Nxb Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Phạm Thành Nam và Đỗ Thị Thanh Hương, 2011. Ảnh hưởng của độ mặn lên khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu, ion và tăng trưởng của cá trê vàng lai (Clarias macrocephalus gunther xClarias gariepinus) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 20, 39–47.

Nguyen, A.L., Dang, V.H., Bosma, R.H., Verreth, J.A.J., Leemans, R., and De Silva, S.S., 2014. Simulated Impacts of Climate Change on Current Farming Locations of Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus; Sauvage) in the Mekong Delta, Vietnam. Ambio 43: 1059–1068.

Nguyen, P.T.H., Do, H.T.T., Mather, P.B., and Hurwood, D.A., 2014. Experimental assessment of the effects of sublethal salinities on growth performance and stress in cultured tra catfish(Pangasianodon hypophthalmus). Fish Physiol. Biochem. 40: 1839–1848.

Perry, S.F., Jonz, M.G., and Gilmour, K.M., 2009. Oxygen Sensing And The Hypoxic Ventilatory Response, in: Fish Physiology. Vol 27: 193–253.

Perry, S.F., and Walsh, P.J., 1989. Metabolism of isolated fish gill cells: contribution of epithelial chloride cells. J. Exp. Biol. 144: 507–520.

Phan, L.T., Bui, T.M., Nguyen, T.T.T., Gooley, G.J., Ingram, B.A., Nguyen, H. V., Nguyen, P.T., and De Silva, S.S., 2009. Current status of farming practices of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmusin theMekong Delta, Vietnam, Aquaculture 296 (3-4): 227-236.

Phuc, N.T.H., Mather, P.B., and Hurwood, D.A., 2017. Effects of sublethal salinity and temperature levels and their interaction on growth performance and hematological and hormonal levels in tra catfish(Pangasianodon hypophthalmus). Aquac. Int. 25: 1057–1071.

Pillay, T., 1980. Aquaculture: principles and practices. Fishing News Books, London.

Plumb, J.A., and Shoemaker, C., 1995. Effects of temperature and salt concentration on latentEdwardsiella ictaluri infections in channel catfish. Diseases of aquatic organisms 21(3): 171-175.

Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P. V, and Jackson, R.B., 2014. Campbell Biology. Pearson Boston.

Reinecke, M., Björnsson, B.T., Dickhoff, W.W., McCormick, S.D., Navarro, I., Power, D.M., and Gutiérrez, J., 2005. Growth hormone and insulin-like growth factors in fish: Where we are andwhere to go. Gen. Comp. Endocrinol. 142: 20–24.

Secor, S.M., 2011. Cost of Digestion and Assimilation. Ferrell (Eds) in Encyclopedia:. Fish Physiology Vol (3): From Genome To Environment 1608-1616.

Snellgrove, D.L., Alexander, L.G., 2011. Haematology and plasma chemistry of the red top ice blue mbuna cichlid(Metriaclima greshakei). British Journal of Nutrition, 106(S1), 154-157.

Tort, L., and Teles, M., 2011. The Endocrine Response to Stress - A Comparative View, Basic andClinical Endocrinology Up-to-Date, Dr. Fulya Akin (Ed.)263-286.Trieu, T.T.N., and Phong, N.T., 2015. The impact of climate change on salinity intrusion andPangasius (Pangasianodon Hypophthalmus) farming in theMekong Delta, Vietnam. Aquaculture International, 23(2): 523-534.

Trương Quốc Phú, 2006. Quản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản. Nxb Đại học Cần Thơ, Cần Thơ.

Vu, D.T., Yamada, T., and Ishidaira, H., 2018. Assessing the impact of sea level rise due to climate change on seawater intrusion inMekong Delta, Vietnam. Water Science and Technology, 77(6): 1632-1639.