Ngô Thị Thu Thảo * Nguyễn Huỳnh Anh Huy

* Tác giả liên hệ (thuthao@ctu.edu.vn)

Abstract

This study is aimed to determine the appropriate method for elaborating of single cell detritus (SCD) from red seaweed (Gracilaria tenuistipitata) and to assess the effects of SCD as feed on growth and survival of Artemia franciscana- one filter feeder species. Three SCD products including SCD-N, SCD-L, SCD-Y were elaborated with the process: Step 1) seaweed powder was immersed in freshwater, shaked well during 2 hours; Step 2) non-fermented and fermented with Lactobacillus acidophilus (SCD-L) or yeast Saccharomyces cerevisiae (SCD-Y) for 72 h; Step 3) separated by filtering through 50 µm mesh size. The densities of SCD-N, SCD-L and SCD-Y are 77.7 ± 4.7 × 104; 165 ± 10.0×104 and 301 ± 30.6×104 particles/mL, respectively. Artemia were fed by 7 feeding regimes, shrimp feed was considered as the control diet, the others were 6 food regimes in which shrimp feed was replaced by SCD-N, SCD-L, or SCD-Y, with percentage of 50% and 100%. Results showed that diet with 100% SCD-Y or a combination of 50% SCD and 50% shrimp food presented the relatively high survival rate, good growth performance of Artemia, as well as a positive influence on the maturity of A. franciscana.
Keywords: Artemia franciscana, Gracilaria tenuistipitata, Lactobacillus, single cell detritus (SCD), yeast

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định phương pháp thích hợp để thu hoạch tế bào đơn (single cell detritus, SCD) từ rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata) và đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng SCD làm thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của Artemia franciscana-một đối tượng ăn lọc. Quy trình thu hoạch SCD gồm 3 bước như sau: Bước 1) bột rong biển được ngâm và lắc trong nước ngọt khoảng 2 giờ; Bước 2) tương ứng với mỗi loại SCD mà công đoạn tiếp theo khác nhau như sau: không được lên men (SCD-N), lên men với Lactobacillus trong 72 giờ (SCD-L), lên men với nấm men trong 72 giờ (SCD-Y); Bước 3) lọc qua rây có mắt lưới 50 µm và bảo quản ở 4oC. Kết quả cho thấy mật độ của SCD-N, SCD-L và SCD-Y lần lượt là: 77,7 × 104; 165 × 104 và 301 × 104 hạt/mL. Artemia được nuôi với 7 nghiệm thức thức ăn, trong đó, nghiệm thức đối chứng là thức ăn tôm sú số 0, 6 nghiệm thức còn lại gồm SCD-N, SCD-L và SCD-Y với các mức thay thế 100% và 50%. Kết quả cho thấy khẩu phần 100% SCD-Y hoặc kết hợp 50% SCD và 50% thức ăn tôm sú đã dẫn đến sự tăng trưởng tốt, tỷ lệ sống tương đối cao, cũng như ảnh hưởng tích cực đến quá trình thành thục sinh sản của A. franciscana.
Từ khóa: Artemia franciscana, Gracilaria tenuistipitata, Lactobacillus, nấm men, tế bào đơn (SCD)

Article Details

Tài liệu tham khảo

Camacho, P., Salinas, J.M, Fuertes, C. and Delgado, M., 2004. Preparation of single cell detritus from Laminaria saccharina as a hatchery diet for bivalve mollusks. Marine Biotechnology 6: 642-649.

Coutteau, P., 1996. Micro-algae. In: Lavens, P. and Sorgeloos, P. (eds.). Manual on the production and use of live food for aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper. No. 361. Rome: 295 pages.

Coutteau, P., Lavens, P. and Sorgeloos, P., 1990. Baker’s yeast as a potential substitute for live algae in aquaculture diets: Artemia as a case study. Journal of the World Aquaculture Society. 21: 1-9.

Tin, DH. and Thao N.T.T., 2016. Abstracts of International Fish Symposium, Phu Quoc Island Vietnam, 31st October- 2nd November, 2016: Page 527.

Gómez, M. G. U., Delgado J.G., Aguirre J.L.Z., Fujii T.O. and Lavens P., 1999. Influence of different diets on length and biomass production of brine shrimp A. franciscana. Boletin de Investigaciones Y Marinas Costeras. 28: 7-18.

Lavens, P. and Sorgeloos, P., 1966. Manual on the production and use of live food for aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper. No. 361. Rome: 295 pages.

Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Ngoan, 2014. Ảnh hưởng của các phương pháp bổ sung chế phẩm sinh học đến sinh trưởng và sinh sản của Artemia fransiscana Vĩnh Châu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32B: 94-99.

Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Văn Hòa, 2013. Ảnh hưởng của khẩu phần thức ăn lên sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh sản của Artemia franciscana (dòng Vĩnh Châu). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26B: 34-42.

Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Tuyết Ngân, Huỳnh Thanh Tới và Trần Hữu Lễ, 2007. Artemia – Nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Nhà xuất bản Nông Nghiệp: 134 trang.

Tanyaros, S. and Chuseingjaw, S., 2016. A partial substitution of microalgae with single cell detritus produced from seaweed (Porphyra haitanensis) for the nursery culture of tropical oyster (Crassostrea belcheri). Aquaculture Research. 47: 2080-2088.

Uchida, M. and Murata, M., 2002. Fermentative preparation of single cell detritus from seaweed, Undaria pinnatifida, suitable as a replacement hatchery diet for unicellular algae. Aquaculture. 207: 345-357.

Uchida, M., Nakata, K. and Maeda M., 1997. Introduction of detrital food webs into an aquaculture system by supplying single cell algal detritus produced from Laminaria japonica as a hatchery diet for Artemia nauplii. Aquaculture. 154: 125-137.