Phạm Đức Thuận *

* Tác giả liên hệ (pdthuan@ctu.edu.vn)

Abstract

"Strategic Hamlet" is the national policy of the US and the Republic of Vietnam in the process of implementing the strategy of "Special war" (1961-1965) in the South of Vietnam including Vinh Long. In Vinh Long, this plan was implemented on a large scale, with many dangerous plot to destroy the revolutionary forces. In 1962-1963, under the leadership of the Workers Party of Vietnam, the military and the people's uprising here  smashed  "strategic hamlets" contributing to defeating  the strategy "Special war" of the US and the Saigon government.
Keywords: Special War, Strategic hamlet, Vinh Long, 1962-1963

Tóm tắt

“Ấp Chiến lược” là quốc sách của Mỹ và Chính quyền Sài Gòn (CQSG) trong quá trình thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam, trong đó có địa bàn Vĩnh Long. Quốc sách này được triển khai trên quy mô lớn với nhiều thủ đoạn nhằm tiêu diệt các lực lượng cách mạng miền Nam nói chung và ở Vĩnh Long nói riêng. Trong giai đoạn 1962 – 1963 bằng nhiều hình thức, quân và dân Vĩnh Long đã nổi dậy phá tan từng mảng ấp chiến lược, góp phần cùng với quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và Chính quyền Sài Gòn.
Từ khóa: Chiến tranh đặc biệt, Ấp chiến lược, Vĩnh Long, 1962 -1963

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, 2008. Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến (tập 2), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, 2013. Lịch sử tỉnh Vĩnh Long (1732-2000), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa. 1963, Biên bản số 35 phiên họp ngày 18/1/1963 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 301.

Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa, 1963. Biên bản số 43 phiên họp ngày 5/4/1963 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 309.

Lê Duẩn, 1985. Thư vào Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội.

G.C.Herring, 1998. Cuộc chiến tranh dài ngày nhất nước Mỹ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Hội đồng quân nhân cách mạng, 1964. “Sắc lệnh 103-SL/CT giải tán Ủy ban Liên bộ đặc trách ấp chiến lược từ cấp Trung ương đến các khu chiến thuật”, Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia II, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phủ Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa, 1963. Chương trình xây dựng Ấp chiến lược tại tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 21.684.

Phủ Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa, 1962. Đại cương về Quốc sách Ấp Chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 21758.

Trung ương Cục miền Nam, 1963., Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 1963, Tài liệu Kho lưu trữ Viện Lịch sử Đảng, Hà Nội, Hồ sơ số II3/6/13.28.

Trung ương Cục miền Nam, 1962. Chỉ thị chủ động chống hoạt động càn quét, lấn chiếm và gom dân, lập ấp chiến lược của Mỹ - Diệm, Tài liệu Kho lưu trữ Trung ương Đảng, Hà Nội, Hồ sơ số P 42 – 312 (25b-98).

Ủy ban liên bộ đặc trách ấp chiến lược, 1962. Biên Bản phiên họp ngày 14/12/1962 về ấp chiến lược, Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh.