Võ Văn Tài * Đào Thị Huyền

* Tác giả liên hệ (vvtai@ctu.edu.vn)

Abstract

Based on surveyed information, by methods in univariate and multivariate statistical analysis, the article analyses the factors which effect to employment rate of students (ERS) of Colleges of Natural Sciences, Can Tho University (CNS). The analysis shows that ERS of students of CNS depends the studying result and some their activities when studying at university. The researched results are useful information to make a base for proposing, innovating in managing and for student’s studying plans to enhance opportunity to apply for a job after graduation. This result also is a useful reference for other applications.
Keywords: Employment rate, student, effect, factor, statistical analysis

Tóm tắt

Dựa trên những thông tin được khảo sát, bằng các phương pháp phân tích thống kê đơn biến và đa biến, bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ có việc làm (ERS) của sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ (CNS). Sự phân tích cho thấy, ERS của sinh viên CNS phụ thuộc vào kết quả học tập và một số hoạt động của họ khi học tại Trường. Kết quả của nghiên cứu là thông tin hữu ích, làm cơ sở cho những đề xuất, những cải tiến trong quản lý và những kế hoạch trong phấn đấu học tập của sinh viên nhằm nâng cao cơ hội xin việc làm sau khi tốt nghiệp. Kết quả này cũng là nền tảng cho nhiều ứng dụng thực tế khác.
Từ khóa: Tỉ lệ có việc làm, sinh viên, ảnh hưởng, nhân tố, phân tích thống kê

Article Details

Tài liệu tham khảo

Andrew, R., 2011. Introducing ANOVA and ANCOVA. SAGE. London, 192 pages.

Alvin, C. R., 2002. Methods of Multivariate Analysis. John Wiley & Sons. New York, 727 pages.

Bradley, E. H., 2011. The Analysis of Covariance and Alternatives. John Wiley & Sons. New York, 688 pages.

Donald, C., 1997. Log-linear Models and logistic regression. Springer. New York, 507 pages.

George, A. M. and Dallas E. J., 2002. Analysis of covariance. Chapman & Hall/CRC. New York, 218 pages.

Neil, H. T., 2002. Applied Multivariate Analysis. Springer. New York, 617 pages.

Prem, S. M., 1995. Statistics for business and economics. John Wiley & Sons. New York, 890 pages.

Roxy, P., Chris, O., Jay, D., 2008. Statistics and data analysis. Thomson. New York, 619 pages.

Sirkin, R. M.,1999. Statistics for the social sciences. Sage. New York, 718 pages.