Nguyễn Quốc Nghi * , Trần Tiến Dũng , Nguyễn Thị Bảo Châu Bùi Văn Trịnh

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Quốc Nghi (email: quocnghi@ctu.edu.vn)

Abstract

This study was conducted to determine the factors affecting economic sectors’ participation in activities of commercial neighborhoods in Ninh Kieu District, Can Tho City. Factor analysis model and linear regression were used. The study results show that two factors affecting economic sectors’ participation in activities of commercial neighborhoods include business location and expenses. This is an important scientific basis for the research proposal “Development of commercial neighborhoods in Ninh Kieu District, Can Tho City”.
Keywords: Business households, enterprises, factor analysis, specialized commercial town

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia hoạt động trong các khu phố chuyên doanh (KPCD) của các thành phần kinh tế trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các phương pháp phân tích nhân tố khám phá kết hợp với hồi qui tuyến tính được sử dụng để giải quyết mục tiêu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 2 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia KPCD của các thành phần kinh tế đó là vị trí kinh doanh và chi phí. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học quan trọng để ứng dụng vào nghiên cứu đề án: “Phát triển các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ”.
Từ khóa: Nhân tố, khu phố chuyên doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Article Details

Tài liệu tham khảo

Châu Lan, 2012. “Phố chuyên doanh thành phố Vinh: Những góc nhìn”. http://vinhcity.gov.vn/?detail=21286/. Truy cập ngày 15.12.2015.

Hà Thảo, 2015. “Hà Nội: Hoàn thiện Dự án bảo tồn tuyến phố đông nam dược Lãn Ông”. http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?coid=10005&cnid=694101#. Truy cập ngày 15.12.2015.

Hack, G., 2013. “Business Performance in Walkable Shopping Areas”, [online]. Available at: http://activelivingresearch.org/files/BusinessPerformanceWalkableShoppingAreas_Nov2013.pdf. Accessed 15th, December 2015.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tatham, R. L., 2006. Multivariatedata analysis (6th edn). Pearson Prentice Hall.

Hoa Nhi, 2013. “Những khu chợ truyền thống ở Istanbul”. http://thvl.vn/?p=289611. Truy cập ngày 15.12.2015.

Hoàng Điệp, 2014. “Sẵn sàng phố chuyên doanh”. http://www.baodanang.vn/channel/ 5404/201412/san-sang-pho-chuyen-doanh-2386113/. Truy cập ngày 15.12.2015.

Lưu Quốc Thắng, 2014. “Cần Thơ xứng tầm là đầu mối giao thương tại Đồng bằng sông Cửu Long”. http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/25121102-can-tho-xung-tam-la-dau-moi-giao-thuong-tai-dong-bang-song-cuu-long.html. Truy cập ngày 15.12.2015.

Kuyumcu, 2010. “The development of shopping center in turkeys: The case of Denizli”, [online]. Available at: http://library.iyte.edu.tr/tezler/master/kentseltasarim/T000860.pdf. Accessed 15th, December 2015.

Mai Văn Nam, 2008. Giáo trình kinh tế lượng. Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin.

Nunnally, J., 1978. Psycometric Theory, New York, McGraw-Hill.

Sliangping Wang, 2011. “Shopping center development in China - Current situation, challenges and solutions”, [online]. Available at: https://www.kth.se/polopoly_fs/1.273094!/Menu/general/column-content/attachment/Shopping%20Center%20Development%20in%20China%20-%20Current%20situationC.pdf. Accessed 15th, December 2015.

Julia Lourenco & Tiziana Bardi, 2007. “Shopping Areas and Strategic Planning”, [online]. Available at: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8038/1/ISOCARPLourencoBardiShopping%20Areas.pdf. Accessed 15th, December 2015.

Rachel Adatia, 2010. Retail center and township development: A case study, [online]. Available at: http://www.urbanlandmark.org.za/downloads/tm2013_04.pdf. Accessed 15th, December 2015.

Sawan Advisors, 2010. “Downtown market analysis & marketing plan”, [online]. Available at: http://downtownsebring.org/wp-content/uploads/2010/04/sebring_ MarketingPlan_Final111609.pdf. Accessed 15th, December 2015.