Nguyễn Văn Thu * Nguyễn Thị Kim Đông

* Tác giả liên hệ (nvthu@ctu.edu.vn)

Abstract

The first experiment was a block complete randomized design with 8 treatments and buffalo feces was used as a inocolum source for in vitro digestibility. Treatments were fresh rice straw (RT), RT+urea, molasses and minerals mixture (RT+HH), RT incubated with 5% urea in 21 days (RTUU), RTUU+urea, molasses and minerals mixture (RTUU+HH), dry rice straw (RK), RK+urea, molasses and minerals mixture (RK+HH), RK incubated 5% urea in 21 days (RKUU) and RKUU+urea, molasses and minerals mixture (RKUU+HH) with 3 replicates. Exp 2 included two small experiments implemented concurrently with the similar experimental design and treatments to the Exp 1 with dairy cow feces and rumen fluid. In vitro digestibility techniques with feces and rumen fluid from buffalo and cattle could evaluate digestibility and produce nutritional rice straw for cattle and buffaloes.
Keywords: feces, rumen fluid, nutrirional rice straw, ure-molasses-mineral mixture

Tóm tắt

Thí nghiệm 1 được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm thức (NT) với nguồn vi sinh vật là phân trâu và 3 lần lặp lại. Các nghiệm thức: rơm tươi (RT), RT+hỗn hợp urê-mật đường và khoáng (RT+HH), RT ủ với 5% urê trong 21 ngày (RTUU), RTUU+hỗn hợp urê-mật đường và khoáng (RTUU+HH), rơm khô (RK), RK+hỗn hợp urê-mật đường và khoáng (RK+HH), RK ủ với 5% urê trong 21 ngày (RKUU), RKUU+hỗn hợp urê-mật đường và khoáng (RKUU+HH). Thí nghiệm 2 gồm: TN 2a và 2b có bố trí thí nghiệm và NT tương tự như thí nghiệm 1 với nguồn vi sinh vật chủng từ phân và dịch dạ cỏ của bò sữa. Kỹ thuật đánh giá tỉ lệ tiêu hóa thức ăn ở in vitro với nguồn vi sinh vật từ phân và dịch dạ cỏ ở trâu và bò sữa có thể đánh giá tốt khả năng tiêu hóa và sản xuất rơm nâng cao dưỡng chất dùng để nuôi trâu bò.
Từ khóa: kỹ thuật tiêu hóa in vitro, phân, dich dạ cỏ, rơm dinh dưỡng, hỗn hợp urê-mật đường và khoáng

Article Details

Tài liệu tham khảo

AOAC. 1990. Officical methods of analysis (15th edition). Washington, DC, Volume 1: 69 – 90.

Chowdhury S., A. and Huque K. S. 1998. Effect of molasses or rice gruel inclusion to urea supplemented rice straw on its intake, nutrient digestibilities, microbial N yield, N balance and growth rate of native (Bos indicus) growing bulls. Asian-Aus. J. Anim. Sci. 1998. Vol. 11, 145-151.

Goering H., K. Van Soest. 1970. Forage fiber analysis. Agriculture hand book No. 379. Unitied State Department of Agriculture. Washington D. C. USA.

Hobson, P.N. and Steward, C.S., 1997. The rumen microbial ecosystem. Blackie Academic & professional. Chapman and Hall.

Ly. J. and T.R Preston, 1999 in vitro estimate of niträgen digestibility for pigs and soluble nitrogen are corretated in tropical forage feeds. Lui. Rus, Oev. 13. pp. 16. 131. htm

Minitab, 2000. Minitab reference manual release 13.20. Minitab Inc.

Thu, N. V. 2005. A study of enriched-nutrient rice straw (ES) on in-vitro digestibility, and feed utilization, milk yied and composition of lactating cows. Integrating livestock – crop systems to meet the challenges of globalisation. Volume 2. AHAT/BSAS International conference. Nov. 14-18/2005. Khon Kaen, Thailan.: 54-55.

Omed, H.M., Lovett, D.K. and Axford, R.E.F., 2000. Faeces as a source of microbial enzymes for estimating digestibility.

Thu, N. V. and Udén, P., 2003. Feces as an alternative to rum fluid for in vitro digestibility measurement. International Buffalo Journal. 19(1). 9-17.

Trung tâm tin học Bộ NN&PTNT. (2006-03-08. Nuôi bò sữa tại ĐBSCL phải quy hoạch ở vùng có điều kiện. http://vndgkhktnn.vietnamgateway.org/pbktnews.php?newsid =50610082606

Van Soest, P. J., Robertson, J. B. and Lewis, B. A. 1991. Symposium: Carbohydrate methodology, metabolism and nutritional implications in dairy cattle: methods for dietary fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci. 74: 3585-3597.

Wanapat M.. 2001. Swamp buffalo rumen ecology and its manipulation. International Workshop on Swamp buffalo. Hanoi, Vietnam, 17-18 Dec.: 27-40.