Lưu Tiến Thuận * , Đinh Thị Mỹ Phượng Nguyễn Thu Nha Trang

* Tác giả liên hệ (ltthuan@ctu.edu.vn)

Abstract

The aims of this study are to examine the factors that influence consumers‘ intention to purchase OCOP-certified products in Can Tho City and to provide some suitable management implications. A convenient sampling approach was utilized to acquire data from 160 customers. The multivariate regression analysis method employed revealed that the OCOP Products, perceived  price, sales locations, understanding of OCOP products, food safety, and subjective norms all have a positive influence on consumers' intention to purchase OCOP-certified products. The findings are enrich the empirical evidence related to consumer behaviour and is one of the first studies on consumer behaviour for OCOP products in Can Tho City in particular and the Mekong Delta in general.

Keywords: Can Tho city, consumer behaviour, One Commune One Product, purchase intention

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ và đưa ra một số hàm ý quản trị phù hợp. Kỹ thuật lấy mẫu thuận tiện đã được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 160 khách hàng. Phương pháp phân tích hồi quy đa biến được sử dụng đã chứng minh rằng các nhân tố về: sản phẩm OCOP, giá cả cảm nhận, địa điểm bán hàng, sự hiểu biết về sản phẩm OCOP, an toàn thực phẩm và chuẩn mực chủ quan đều có tác động tích cực đến ý định mua sản phẩm được chứng nhận OCOP của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu là những bằng chứng thực nghiệm liên quan sâu sắc đến hành vi của người tiêu dùng và là một trong những nghiên cứu đầu tiên về hành vi người tiêu dùng đối với sản phẩm OCOP tại thành phố Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Từ khóa: Hành vi người tiêu dùng, sản phẩm OCOP, thành phố Cần Thơ, ý định mua

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organ. Behav. Hum. Decis. Process., 50, 179–211. DOI:https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self‐efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683. doi:https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x

Anssi, T. (2005). Subjective norms, attitudes and intention of Finish consumers in buying organic food. British food journal, 107(11), 808-822. DOI:https://doi.org/10.1108/00070700510629760

Arpaci, B. (2020). The Influence of Social Interactions and Subjective Norms on Social Media Postings. Journal of Information & Knowledge Management, 19(3), 2050023.1-2050023.10. DOI:https://doi.org/10.1142/S0219649220500239

Asgarnezhad, N. B., Farideh, S., & Mohammad, G. (2018). Factors Affecting Intention to Purchase Organic Food Products Among Iranian Consumers. Academy of Marketing Studies Journal, 22(3), 1-23.

Azzurra, A., & Paola, P. (2009). Consumers’ behaviors and attitudes toward healthy food products: The case of organic and functional foods, 113th Seminar, September 3-6, Chania, Crete, 57661, European Association of Agricultural Economists.

Bostrom, K. (2011). Consumer behavior of pharmacy customers – Choice of pharmacy and over-the-counter medicines. Arcada: International Business.

Chandon, J. L, Diallo, M. F., Philippe, J. (2011). Consumer choice of private label brands in French market: Proposition and test of partial mediation model. 10th International Conference Marketing Trends, (pp. 1- 23). Paris.Chen, M. (2007). Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic foods in Taiwan: Moderating effects of food-related personality traits. Food Quality and Preference, 18, 1008-1021. DOI:https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2007.04.004

Danh, V. T., Bình, P. T., Thơ, V. T. B., Nghĩa, N. T., Khiêm, V. N. D. (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 21(2), 246-254. DOI:https://doi.org/10.54607/hcmue.js.21.1.3932(2024)

Dung, L. (2017). Các nhân tố tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng (luận văn thạc sĩ). Trường Đại học Đà Nẵng.

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich.

Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1986). Consumer Behavior (6 ed.). Chicago: Dryden Press.

Faison, J., & Edmund, W. (1977). The Neglected Variety Drive: A Useful Concept for Consumer Behavior. Journal of Consumer Research, 4(3), 172-175. DOI:https://doi.org/10.1086/208693

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. MA: Addison-Wesley.

Fishbein, M., Ajzen, I., & Belie, J. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. MA, USA: Addison-Wesley: Reading.

Ghosh, A. (1990). Retail Management. Chicago: Dryden press.

Giao, H. N. K., & Duy, H. P. (2019). Thái độ và ý định mua rau VietGAP của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, 26, 56-71.

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (1998). Multivariate data analysis (5 ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall

Hoa, P. T. T., Ngan, N. L. K. N, Nga, N. L. P., Anh, T. N., & Linh, N. T. T. (2022). The Impact of Belief, Attitude and Subjective Norm on OCOP Products Purchase Intention of Vietnamese Consumers. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 5, 556-563. DOI:10.47191/ijmra/v5-i2-44

Hawkins, D. I., & Mothersbaugh, D. L. (2010). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy (11 ed.). New York: McGraw Hill.

Hill, H., & Lynchehaun, F. (2002). Organic Milk: Attitudes and Consumption Patterns. British Food Journal, 104, 526-542. doi:https://doi.org/10.1108/00070700210434570

Jaafar, S. N., Lalp, P. E., & Mohamed, M. (2012). Consumer’s perceptions, attitudes and purchase intention private label food products in Malaysia. Asian Journal of Business and Management Sciences, 2(8), 73-90.

Kotler, K., & Keller, P. (2009). Marketing Management. Jakarta: Erlangga.

Kotler, P. (1994). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and control (8 ed.). Prentice Hall international.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing (13 ed.). UK: Pearson College Div.

Kristýna, O. (2011). Intention to buy organic food among consumers in the Czech Republic. Norway: University of Agder. Retrieved from http://idtjeneste.nb.no.scihub.org/URN:NBN:no-bibsys_brage_21475

Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M., & Netemeyer, R. G. (1993). Price perceptions and consumer shopping behavior: a field study. Journal of Marketing Research, 30(2), 234–245. doi:https://doi.org/10.2307/3172830

Luan, D. X., & Tung, D. T. (2019). Formal Credit Inclusion Within One-Commune-One Product Program (OCOP) in the Agricultural Restructuring Strategy of Northwestern Vietnam. Journal of Economicss and Sociology, 12(2), 94-108. DOI:10.14254/2071-789X.2019/12-2/6.

Magnusson, K. M., Arvola A., Hursti K. K. U., Aberg, L., & Sjödén, O. P. (2001). Attitudes towards organic foods among Swedish consumers. British Food Journal, 103(3), 209-227. DOI:https://doi.org/10.1108/00070700110386755

Masayoshi, M., & Trung, L. V. (2006). Supermarkets in Vietnam: Opportunities and Obstacles. Asian Economic Journal, 21(1), 19-46. DOI:https://doi.org/10.1111/j.1467-8381.2007.00245.x

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396. DOI:https://doi.org/10.1037/h0054346

Munnukka, J. (2008). Customers' purchase intentions as a reflection of price perception. Journal of Product & Brand Management, 17, 188-196. doi:https://doi.org/10.1108/10610420810875106

Murali, E., & Saji, T. G. (2019). Understanding Consumers' Behaviour towards Retail Medical Stores in Kerala. International Journal of Business and Management Invention, 8(7), 1-4

Ngọc, C. N. M., & Nhật, P. T. (2013). Phân tích các nhân tố tác động tới quyết định chọn kênh siêu thị khi mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí phát triển và hội nhập, 10(20), 46-51.

Phong, N. T., Duy, L. V., Lê, N. P., Thiêm, N. T., Loan, L. T. T., Phi, Đ. X., Thuý, P. T. T., & Quỳnh, P. T. K., (2021). Chính sách hỗ trợ hợp tác xã OCOP: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 21(775), 55-58.

Sam, M., Fazli, M., & Tahir, M. N. H. (2009). Website quality and consumer online purchase intention of air ticket. International Journal of Basic and Applied Sciences, 9(10), 1-8.

Schiffman, L., Hansen H., & Kanuk, L. (2007). Consumer Behaviour: A European Outlook. London: Pearson Education.

Solomon, M. (1995). Consumer Behaviour (3 ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Spears, N., & Singh, S. (2004). Measuring Attitude Toward the Brand and Purchase Intentions. Journal of Current Issues and Research in Advertising, 26, 53-66. DOI:10.1080/10641734.2004.10505164

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics, 3rd ed. New York, NY: HarperCollins College Publishers, 880 pages

Tih, S., & Lee, K. H. (2013). Perceptions and Predictors of Consumers’ Purchase Intentions for Store Brands: Evidence from Malaysia. Asian Journal of Business and Accounting, 6(2), 107-138.

Trang, N. T., & Tu, V. H. (2021). Domestic Tourist Satisfaction: Implications for “One Commune One Product” Eco-Tourism Development in the Mekong Delta of Vietnam. GeoJournal of Tourism and Geosites, 38, 1042-1050.
DOI: 10.30892/gtg.38408-742.

Trọng, H., & Ngọc, C. N. M. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tuan, N. P. (2011). A comparative study of the intention to buy organic food between consumers in Northern and Southern Vietnam. Gsbejournal.au.edu,AU-GSB e-Journal, 4(2), 102-113.

Webb, D. A., Soutar, G., Mazzarol, T., & Saldaris, P. (2013). Self-determination theory and consumer behavioural change: Evidence from a household energy-saving behaviour study. Journal of Environmental Psychology, 35, 59-66. DOI:10.1016/j.jenvp.2013.04.003

Wells, V. K. (2014). Behavioural psychology, marketing and consumer behaviour: A literature review and future research agenda. Journal of Marketing Management, 1376, 1–40.DOI: https://doi.org/10.1080/0267257X.2014.929161

Worthington, R. L., & Whittaker, T. A. (2006). Scale Development Research: A Content Analysis and Recommendations for Best Practices. The Counseling Psychologist, 34(6), 806–838. DOI:https://doi.org/10.1177/0011000006288127

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22. DOI:https://doi.org/10.2307/1251446