Tô Văn Phương * Nguyễn Văn Tâm

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Tô Văn Phương (email: phuongtv@ntu.edu.vn)

Abstract

This study evaluated the effectiveness of using Vessel Monitoring Systems (VMS) on fishing vessels in Kien Giang province. From October 2021 to April 2022, the study surveyed 97 fishers who were captains and owners of Kien Giang fishing vessels installing VMS. The study’s findings showed that 91.3% of fishing vessels were equipped with VMS; ZuniVN-01 equipment was the most selected, accounting for 44.9%, followed by Viettel S-tracking, accounting for 30.4%. About 63.9% of respondents stated that VMS were used effectively, especially at highly effective use in SOS rescue function, accounting for 80.4%. The majority of fishers believed that the six core requirements of VMS were appropriate. However, 14% of participants replied that support services from suppliers were pretty delayed. These are important to help fisheries-related stakeholders better manage and control fishing vessels at sea under technical and management measures that combat illegal, unreported, and unregulated fishing to remove the yellow card from European Commission in the coming time.

Keywords: Kien Giang, Fisheries, fishing vessel, VMS

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022, 97 ngư dân được khảo sát là thuyền trưởng và chủ tàu cá Kiên Giang lắp đặt thiết bị VMS. Kết quả cho thấy có 91,3% tàu cá đã lắp đặt VMS, thiết bị ZuniVN-01 được lắp đặt nhiều nhất, chiếm 44,9%; kế đến là Viettel S-tracking chiếm 30,4%. Có 63,9% ngư dân nhận định VMS được sử dụng hiệu quả, đặc biệt ở mức rất hiệu quả đối với tính năng khẩn cấp cứu hộ cứu nạn, chiếm tới 80,4%. Phần lớn ngư dân (57%) đánh giá sáu yêu cầu chủ yếu của VMS ở mức “phù hợp”. Tuy vậy, có 14% ngư dân nhận định dịch vụ hỗ trợ còn chậm trễ. Đây là những thông tin quan trọng giúp các bên liên quan thực hiện tốt hơn trong quản lý và giám sát tàu trên biển, thông qua các giải pháp kỹ thuật và quản lý, nhằm sớm khắc phục tình trạng khai thác bất hợp pháp,...

Từ khóa: Kiên Giang, khai thác thủy sản, tàu cá, VMS

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bình, V. T. (2021). Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giám sát tàu cá xa bờ tỉnh Khánh Hòa. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nha Trang, 100 trang.

Chi cục Thủy sản Kiên Giang. (2021a). Kết quả thực hiện chống khai thác IUU năm 2021 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Kiên Giang, 7 trang.

Chi cục Thủy sản Kiên Giang. (2021b). Báo cáo công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và quản lý, vận hệ thống giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang, 6 trang.

Constantine S. (2002). Sample - Based fi shery surveys - A technical handbook. FAO, Rome, 132pp.

Joshisaket, A., Chandeldinesh, K. & Kumar, P. (2015). Likert scale: explored and explained. Current journal of applied science and technology 7(4):396-403. doi: http://dx.doi.org/10.9734/bjast/2015/14975

Quang, L. H. (2021). Đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống giám sát tàu cá trong công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản của đội tàu tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nha Trang. 104 trang.

Phuong, T. V. & Hoang, N. H. (2019). Equipping Fishing Fleet with Vessel Monitoring System for Sustainability in Fishing Operations : A Case Study in Khanh Hoa Province, Viet Nam. Fish for the People Journal. 17(2),  49–55.

Phương, T. V. & Nghiệp, V. K. (2020). Hiện trạng triển khai quản lý giám sát tàu cá khai thác xa bờ tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, 2020(3), 069-075.

Phương, T. V. & Quang, L. H. 2021. Sử dụng hệ thống giám sát tàu cá (VMS) trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản xa bờ tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, 2021(3), 096-106.

Phương, T. V., Nghiệp, V. K., & Lương, N. T. (2021). Nghiên cứu đánh giá hoạt động của thiết bị giám sát tàu cá ở khu vực Miền Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, 2021(1), 063-070.

Phuong, T.V. & Pomeroy, R. S. (2022). Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and Removing Yellow Card From European Commission (EC): Vietnam's Determined Actions. Asian Fisheries Science 35 (1), 13–25. https://doi.org/10.33997/j.afs.2022.35.1.002

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang. (2020). Báo cáo tình hình thực hiện lĩnh vực nông nghiệp năm 2020. Kiên Giang, 50 trang.

Taro Yamane. (1967). Statistics: An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row

VASEP. (2018). White book on combating IUUfishing in VietNam. Ho Chi Minh, http://seafood.vasep.com.vn/. 73 pp.

Văn phòng Chính phủ. (2019). Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Thủy sản
. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=196438