Nguyễn Hải Yến * , Nguyễn Thị Hồng Nam Lê Minh Thi

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Hải Yến (email: nhyen@ctu.edu.vn)

Abstract

The General Education Program in Literature in 2018 identifies linguistic and literary competence as a characteristic of human resources. These competences can be expressed in reading, writing, speaking, listening skills. Reading skills for learners include literary texts, informational texts and persuasive texts. The program is also required to evaluate, which is assessed as reading comprehension skills of genre-specific text. To meet the requirements of new changes in testing and assessing reading comprehension skills under the General Education Program, this paper proposes a process to design many reading comprehension tests for students in grade 9. The result showed that a number of the test check-in comprehension skills, including objectives, matrix, content, rubric according to criteria.

Keywords: Assesment, test, reading comprehension, persuasive text

Tóm tắt

Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn năm 2018 xác định năng lực ngôn ngữ và văn học là các năng lực đặc thù. Các năng lực này được thể hiện ở các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Kĩ năng đọc thể hiện qua việc đọc các loại văn bản bao gồm văn bản văn học, văn bản thông tin và văn bản nghị luận. Chương trình cũng đề ra yêu cầu về đánh giá là đánh giá kĩ năng đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong kiểm tra, đánh giá kĩ năng đọc hiểu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, bài viết này đề xuất một số đề kiểm tra đọc hiểu văn bản nghị luận đối với học sinh lớp 9. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp một số đề kiểm tra kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận bao gồm: mục tiêu, ma trận, nội dung đề và các phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubric).

Từ khóa: Đánh giá, kiểm tra, kĩ năng đọc hiểu, văn bản nghị luận

Article Details

Tài liệu tham khảo

Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority. (2021). Reading Item Development Guidelines 2023. https://www.acara.edu.au/docs/default-source/corporate-publications/naplan-2023-reading-item-development-guidelines.pdf?sfvrsn=8e794d07_2

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2010). Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra (số 8773/BGDĐT-GDTrH). https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-8773-BGDDT-GDTrH-huong-dan-bien-soan-de-kiem-tra-148324.aspx.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2011). Thông tư Số: 58/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-58-2011-TT-BGDDT-Quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-133268.aspx.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2014). Tài liệu tập huấn PISA 2015 và các dạng câu hỏi do OECD phát hành lĩnh vực đọc hiểu. http://thpt-thuu.thuathienhue.edu.vn/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_08/11510- tai-lieu-tap-huandoc-hieu.pdf.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo). http://thdovanqua.pgddailoc.edu.vn/van-ban/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-mon-ngu-van-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-322018tt-bgddt-ngay-26-thang-12-nam-2018-cua-bo-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2019). Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông Chương trình tổng thể. http://tk-thminhduca.haiduong.edu.vn/null/file_van_ban/09_Tai-lieu-Tim-hieu-Chuong-trinh-tong-the.pdf.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2020). Tài liệu tập huấn ETEP.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2020). Thông tư Số: 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-26-2020-TT-BGDDT-sua-doi-Quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-443851.aspx.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2021). Thông tư Số: 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-22-2021-tt-bgddt-207846-d1.html.

Common Core State Standards. (2021). English Language Arts Standards “Reading: Literature” Grade 9-10, http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/RL/9-10.

Hoa, T. T., Thúy, L. P.., & Hưng, L.T. (2016). Xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh lớp 10-trung học phổ thông. VNU Journal of Science: Education Research, 32(1).

Khanh, N. C. (Chủ biên). (2014). Kiểm tra đánh giá trong giáo dục (190 trang). Nxb. Đại học Sư phạm.

Oanh, N. T. K., & Nam, N. T. H. (2011). Tác động của hoạt động ghi chép đối với kỹ năng đọc văn bản của học sinh. Tạp chí Khoa học, (28), 133-145.

OECD.(2009). PISA 2009: Accessment Framework. https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/44455820.pdf

OECD. (2019). PISA 2018 Assessment and Analytical Framework - PISA 2018 Reading Framework. https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_5c07e4f1-en.

Phi, N. K. (Tổng chủ biên), Chú, N. Đ. (Chủ biên phần Văn), Thuyết, N.M. (Chủ biên phần tiếng Việt), Sử, T. Đ. (Chủ biên phần Tập làm văn), Hồi, Đ. K., Long, N.V., Nhị, B.M., & Thống, Đ. N. (2020). Ngữ Văn 7 tập 2 (xuất bản lần thứ 17). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thống, Đ. N., (Chủ biên). (2020). Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (208 trang). Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.