Nguyễn Minh Thủy * , Nguyễn Ngọc Bảo Trân , Phạm Thị Mai Quế , Bùi Thị Phương Trang , Ngô Văn Tài Nguyễn Thị Mỹ Tuyền

* Tác giả liên hệ (nmthuy@ctu.edu.vn)

Abstract

In this study, two-step enzymatic hydrolysis of purple sweet potato peel (as a waste product) was optimized. The effects of time, enzyme dose and temperature (starch liquefaction and saccharification) on soluble solid content (Brix degree) and glucose concentration were investigated. The Box-Behnken design was applied and a total of 18 treatments were generated for each step. For the liquefaction step, an ANOVA test showed the quadratic model obtained to be significant (p<0.05). The statistical model predicted the maximum Brix degree to be 4.9 at a temperature of 80ºC, α-amylase dose 0.22% (v/v) and time of 50 min. A quadratic model was also obtained for the saccharification step and the model was also significant (p<0.05). The statistical model for the second step predicted the maximum reduced sugar concentration to be 30 g/L, established at the temperature of 60ºC, glucoamylase dose 0.074% (v/v) and time 134 min. The optimized liquefaction and saccharification conditions were validated.
Keywords: Hydrolysis, Enzymes, Optimization, Response Surface Methodology, Purple sweet potato peel

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, hai bước thủy phân bằng enzyme đối với vỏ khoai lang tím (là phế phẩm của quá trình sản xuất) được tối ưu hóa. Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian và liều lượng enzyme cho mỗi tiến trình thủy phân (dịch hóa và đường hóa) đến hàm lượng chất khô hòa tan và hàm lượng đường khử đã được nghiên cứu. Thiết kế thí nghiệm theo mô hình Box-Behnken đã được áp dụng và có tổng cộng 18 nghiệm thức đã được tạo ra cho mỗi bước. Đối với giai đoạn dịch hóa, phân tích ANOVA cho thấy mô hình bậc hai thu được có ý nghĩa (p <0,01). Các mô hình thống kê dự báo dịch thủy phân có độ Brix tối đa khoảng 4,9 ở nhiệt độ 80oC trong 50 phút với liều lượng enzyme α-amylase 0,22% (v/v). Mô hình bậc hai cũng thu nhận từ giai đoạn đường hóa với mức độ ý nghĩa cao (p <0,01). Mô hình thống kê được thiết lập cho bước thứ hai dự đoán hàm lượng đường khử (glucose) tối đa là khoảng 30 g/L ở nhiệt độ thủy phân là 60ºC, liều lượng enzyme glucoamylase 0,074% (v/v) và thời gian 134 phút. Các điều kiện tối ưu của quá trình dịch hóa và đường hóa đã được kiểm định.
Từ khóa: Thủy phân, Enzymes, Tối ưu hóa, Phương pháp bề mặt đáp ứng, Vỏ khoai lang tím

Article Details

Tài liệu tham khảo

Azhar, A. and Hamdy, M.K., 1981. Alcohol fermentation of sweet potato. I. Acid hydrolysis and factors involved. Biotechnology and Bioengineering, 23, 879-886.

Betiku, E., Akindolani O.O. and Ismaila A.R., 2013. Enzymatic hydrolysis optimization of sweet potato (Ipomoea Batatas) peel using a statistical approach. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 30 (03), 467 – 476.

Blanco, M., Coello, J., Iturriaga, H., Maspoch, S. and González Bañó, R., 2000. On-line monitoring of starch enzymatic hydrolysis by near infrared spectroscopy. Analyst, 125, 749-752.

Box, G.E.P. and Wilson, K.B., 1951. On the experimental attainment of optimum conditions (with discussion). Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 13, (1), 1-45.

Chaplin, M. and Bucke, C., 1990. Enzyme Technology. Cambridge University Press.

Dương Thị Ngọc Hạnh và Nguyễn Minh Thủy, 2014. Sử dụng enzyme α-amylase trong thủy phân tinh bột từ gạo huyết rồng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, số Chuyên đề Nông nghiệp, Tập 1, 61-67.

Gerhartsz, W., 1990. Enzymes in starch processing. In: Gerhartz, W. (Ed.), Enzymes in Industry Production and Applications, VCH, Weinheim, Germany, 92-98.

Gomes, E., Souza, S.R.D., Grandi, R.P., & Silva, R.D., 2005. Production of thermostable glucoamylase by newly isolated Aspergillus flavus A 1.1 and Thermomyces lanuginosus A 13.37. Brazilian Journal of Microbiology, 36(1), 75-82.

Guan, X. and Yao, H., 2008. Optimization of viscozyme L-assisted extraction of oat bran protein using response surface methodology. Food Chemistry, 106, 345-351.

Huỳnh Văn Vũ và Nguyễn Minh Thủy, 2014. Ảnh hưởng của tỷ lệ nước bổ sung và enzyme a-amylase trong thủy phân tinh bột khoai lang tím Nhật. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, số Chuyên đề Nông nghiệp, 1, 28-34.

Kennedy, J.K and White, C.A., 1985. Handbook of Enzyme Biotechnology (ed. A. Wiseman). Chichester, UK: Ellis Horwood, 147 – 207.

Kim, K. and Hamdy, M.K., 1985. Acid hydrolysis of sweet potato for ethanol production. Biotechnology and Bioengineering, 27, 316-320.

Kunamneni, A. and Singh, S., 2005. Response surface optimization of enzymatic hydrolysis of maize starch for higher glucose production. Biochemical Engineering Journal, 27, 179-190.

Lê Thị Bích Phương và Nguyễn Minh Thủy. 2014. Tối ưu hóa quá trình đường hóa tinh bột bắp nếp bằng enzyme glucoamylase. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số Chuyên đề Nông nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 1, 84-91.

Miller, G.L., 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Analytical Chemistry, 31, 426-428.

Nguyễn Đình Thưởng và Nguyễn Thanh Hằng, 2005. Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn etylic, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường, Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Thị Thủy Tiên, Tạ Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Thúy Hương và Phan Thị Huyền, 2004. Công nghệ enzyme. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Minh Thủy, Đinh Công Dinh và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, 2015. Tối ưu hóa quá trình thủy phân tinh bột bằng enzyme amylase trong chế biến sữa gạo sử dụng mô hình phức hợp trung tâm và bề mặt đáp ứng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 37 (2), 30-38.

Sawai, J., Nakai, T., Hashimoto, A. and Shimizu, M., 2004. A comparison of the hydrolysis of sweet potato starch with b-amylase and infrared radiation allows prediction of reducing sugar production. International Journal of Food Science and Technology, 39, 967-974.

Shariffa, Y.N., Karim, A.A., Fazilah, A. and Zaidul, I.S.M., 2009. Enzymatic hydrolysis of granular native and mildly heat-treated tapioca and sweet potato starches at sub-gelatinization temperature. Food Hydrocolloids, 23, (2), 434-440.

Vázquez, M., Delgado, R. and Castro, A.J., 2009. Modelling of the enzymatic hydrolysis of potato (Solanum tuberosum) using response surface methodology. Starch, 61, (10), 601-609.

Yuan, X., Liu, J., Zeng, G., Shi, J., Tong, J. and Huang, G., 2008. Optimization of conversion of waste rapeseed oil with high FFA to biodiesel using response surface methodology. Renewable Energy, 33, 1678-1684.