Ngô Thị Thu Thảo * Trần Ngọc Chinh

* Tác giả liên hệ (thuthao@ctu.edu.vn)

Abstract

This study was carried out in 60 days to evaluate the effects of density of golden apple snails (GAS) on the growth and survival rate of black apple snails (BAS). The experiment was designed with 5 treatments such as 1).100% BAS, 2). 75% BAS:25% GAS, 3).50% BAS:50% GAS, 4).25% BAS:75% GAS and 5).100% GAS (by quantity) in triplicates. The snails’ initial weights were from 0.70 - 1.00 g and stocked in cultured tanks at the density of 200 snails/m2. Diet for snails included vegetable and pellet with ratio of 1:1(dry weight) and daily quantity feeding equivalent to 4% of snail biomass. Results showed that growth rate of BAS was lower than GAS in all treatments (p<0.05). The growth rate of BAS was highest in mono-species treatment (p<0.05) and decreased when the ratio of GAS increased in mixed species treatments. Survival rate of BAS was higher than GAS and highest in mono-species treatment (79.4%). Our findings showed that growth performance and survival of BAS decreased when number of GAS increased in cultured medium.
Keywords: Black apple snail, Pila polita, Golden apple snail, Pomacea canaliculata, growth, survival

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện trong 60 ngày nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ ốc bươu vàng (BV) đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng (BĐ). Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức là 1).100% BĐ, 2).75% BĐ:25% BV, 3).50% BĐ:50% BV, 4).25% BĐ:75% BV và 5).100% BV (về số lượng) với 3 lần lặp lại. Trọng lượng ban đầu của ốc khoảng 0,70 – 1,00 g/con, được nuôi chung trong bể với mật độ là 200 con/m2. Ốc được cho ăn rau diếp và thức ăn công nghiệp với tỷ lệ 1:1(tỷ lệ khô), lượng thức ăn hàng ngày tương đương 4% sinh khối ốc nuôi. Kết quả cho thấy tốc độ tăng trưởng của BĐ thấp hơn BV ở tất cả các nghiệm thức (p<0,05). Tốc độ tăng trưởng của BĐ cao nhất khi nuôi riêng (p<0,05) và giảm dần khi tỷ lệ BV tăng dần trong môi trường nuôi. Tỷ lệ sống của BĐ cao hơn BV và cao nhất khi BĐ được nuôi riêng (79,4%). Kết quả nghiên cứu này cho thấy tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng càng giảm khi số cá thể ốc bươu vàng trong môi trường nuôi chung càng tăng.
Từ khóa: Ốc bươu đồng, Pila polita, Ốc bươu vàng, Pomacea canaliculata, sinh trưởng, tỷ lệ sống

Article Details

Tài liệu tham khảo

Acosta B.O and Pullin R.S.V., (editors). 1991. Environmental Impact of the Golden Snail (Pomacea sp.) on Rice Farming Systems in the Philippines. ICLARM Conf. Proc: 28: 34 pages.

Anderson K.L., 2010. The effect of current and habitat on the shell morphology of the freshwater snail, Elimia livescens, in northern Michigan streams. General Ecology. Biological Station, University of Michigan (UMBS): 17 pages.

Boland, B., M. Meerhoff, C. Fosalba, N. Mazzeo, M. Barnes and R. Burks., 2008. Juvenile snails, adult appetites: Contrasting resource consumption between two species of applesnails (Pomacea). Journal of Molluscan Studies, 74(1): Pages 47-54.

Brown K.M., 1982. Resource Overlap and Competition in Pond Snails: An Experimental Analysis. Ecology, Vol. 63, No. 2: Pages 412-422.

Byers J.E., 2000. Competition between two estuarine snails: Implications for invasions of exotic species. Ecology, 81(5): Pages 1225–1239.

Cowie R.H., 2002. Apple snails (Ampullariidae) as agricultural pests: their biology, impacts and management. Molluscs as Crop Pests (ed. G.M. Barker). CABI Publishing, Wallingford: Pages 145-192.

Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải và Dương Ngọc Cường, 2003. Thành phần loài của họ ốc Nhồi – Ampullariidae Gray, 1824 ở Việt Nam. Tạp chí Sinh học. 25(4): Trang 1 – 5.

DeBofsky A.R., 2010. The effects of habitat and current on the shell morphology of the freshwater snail, Elimia livescens, in Northern Michigan streams. General Ecology. Biological Station, University of Michigan (UMBS): 20 pages.

Esmar S.J., Barros J.C., Paresque K. and Freitas R.R., 2013. The effect of stocking density on the growth of apple snails native Pomacea bridgesii and exotic Pomacea lineata (Mollusca, Gastropoda). Anais da Academia Brasileira de Ciências (2013) 85(2): Pages 753-760.

Halwart M., 1994. The golden apple snail Pomacea canaliculata in Asian rice farming systems: present impact and future threat. International Journal of Pest Management. 40: Pages 199-206.

ISSG (Invasive Species Specialist Group of IUCN), 2013. 100 of the World’s Worst Invasive Alien Species. www.issg.org/database/species/search.asp?st=100ss.

Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo, 2014. Ảnh hưởng của mật độ ương đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng (Pila polita) giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ: Trang 83-91.

Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo, 2013. Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của Ốc bươu đồng (Pila polita). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 18/2013: Trang 84-90.

Lee J.S., 2000. The distribution and ecology of the freshwater Molluscs of Northern British Columbia. Master of Science. University of Northern British Columbia: 248 pages.

Lum-Kong, A. and J.S. Kenny, 1989. The reproductive biology of the ampullariid snail Pomacea urceus. Journal of Molluscan Studies 55: Pages 53-65.

Meenakshi V.R., 1964. Aestivation in the Indian apple snail Pila—I. Adaptation in natural and experimental conditions. Comparative Biochemistry and Physiology. Volume 11, Issue 4, 333 – 419: Pages 379–386.

Mochida O., 1991. Spread of freshwater Pomacea snails (Pilidae, Mollusca) from Argentina to Asia. Micronesica No. 3: Pages 51-62.

Ngô Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Việt và Lê Văn Bình, 2013. Ảnh hưởng của rau xanh và thức ăn công nghiệp đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng giống (Pila polita) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học 28: Trang 151-156.

Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình và Đặng Ánh Thi, 2014. Nghiên cứu quá trình phát triển phôi và ảnh hưởng của các loại giá thể đến quá trình nở trứng ốc bươu đồng (Pila polita). Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ số 30/2014 (Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học). ISSN: 1859-2333: Trang 45-52.

Nguyễn Đình Sinh, 2009. Giáo trình Sinh thái học. Trường Đại học Quy Nhơn: 162 trang.

Nguyễn Duy Khoát. 1993. Kỹ thuật nuôi ốc vàng, baba, ếch. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

Nguyễn Thị Bình, 2011. Tìm hiểu một số đặc điểm sinh sản của ốc nhồi (Pila polita, Deshayes 1830) và thử nghiệm kỹ thuật sản xuất giống. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Vinh: 96 trang.

Nguyễn Thị Đạt, 2010. Ảnh hưởng của mật độ và một số loại thức ăn lên tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc Nhồi Pila polita (Deshayes, 1830) trong nuôi thương phẩm. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội: 69 trang.

Nguyễn Thị Diệu Linh, 2011. Ảnh hưởng của thức ăn, mật độ đến tỷ lệ sống và tăng trưởng của ốc Nhồi Pila polita (Deshayes) nuôi trong giai ở ao nước Vinh. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Vinh: 99 trang.

Pilgrim, J. D. và Nguyễn Đức Tú. 2007. Thông tin cơ sở về các loài bị đe dọa và các loài ngoại lai tại Việt Nam và các đề xuất cho nội dung của Luật Đa dạng Sinh học. Báo cáo trình Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội, Chương trình BirdLife Quốc tế tại Việt Nam: 83 trang.

Rawlings T.A., Hayes K.A., Cowie R.H. and Collins T.M., 2007. The identity, distribution, and impacts of non-native apple snails in the continental United States. BMC Evolutionary Biology, 7: 97 pages.

Sumpan T. and Chaichana R., 2013. The Competition between golden apple snail (Pormacea canaliculata) and Thai native apple snail Pila scutata (Pila ampullacea) and Its Effects on Their Growth. Graduate Research Conference: Pages 426 – 433.

Sura S.A and Mahon H.K., 2011. Effects of Competition and Predation on the Feeding Rate of the Freshwater Snail, Helisoma trivolvis. Am. Midi. Nat. 166: Pages 358-368.

Tanaka K., Watanabe T., Higuchi H., Miyamoto K., Yusa Y., Kiyonaga T., Kiyota H., Suzuki Y. and Wada T., 1999. Density dependent growth and reproduction of the apple snail, Pomacea canaliculata: a density manipulation experiment in a paddy field. Res. Popul. Ecol. 41: Pages 253-262.

Thaewnon-ngiw B., Lauhachinda N., Sri-Aroon P. and Lohachit C., 2003. Distribution of Pila polita in a southern province of Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 34 Suppl 2: Pages 128-130.