Võ Thị Thanh Phương , Nguyễn Trọng Hồng Phúc , Đinh Minh Quang Đặng Minh Quân *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Đặng Minh Quân (email: dmquan@ctu.edu.vn)

Abstract

This study provides survey results on the evaluation of stakeholders about the Biological Teacher Education program (2014-2018). Stakeholders including students, alums, lecturers, staff, and employers (n = 162). The questionnaire was designed corresponding to each type of stakeholders based on 11 quality assessment standards of undergraduate training programs issued by the Ministry of Education and Training. The semi-structured interview form was deployed to collect analytical and evaluation opinions about the curriculum. This results showed that stakeholders assessed the appropriateness/response/satisfaction with the Biological Teacher Education program at a good level (3.41 ≤ M < 4.21) in terms of goals and outcome standards, the curriculum program, approaches in teaching and learning, assessment activities of students' learning results, the quality of lecturers and staff, facilities and student support services. Stakeholders proposed reforming the program regarding to develop students’ quality and competencies in line with the education trend in high school.

Keywords: Biology teacher education program, quality assessment standards, stakeholders, students

Tóm tắt

Nghiên cứu này cung cấp kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của các bên liên quan về chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Sư phạm Sinh học (SPSH) giai đoạn 2014-2018 (K40-K44) ở Trường Đại học Cần Thơ. Các bên liên quan bao gồm sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, nhân viên và nhà tuyển dụng (n = 162). Phiếu điều tra được thiết kế tương ứng với từng đối tượng dựa trên 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của CTĐT trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hình thức phỏng vấn nửa cấu trúc được triển khai để thu thập ý kiến phân tích và đánh giá về CTĐT. Kết quả nghiên cứu cho thấy các bên liên quan đã đánh giá mức độ phù hợp/ đáp ứng/ hài lòng về CTĐT của ngành SPSH ở mức tốt (3,41 ≤ M < 4,21) về mục tiêu và chuẩn đầu ra; cấu trúc nội dung của chương trình đào tạo; phương pháp tiếp cận trong dạy và học; hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên; chất lượng đội ngũ giảng viên và nhân viên;...

Từ khóa: Các bên liên quan, chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học, sinh viên, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices. University of South Florida. Textbooks Collection. Book 3. http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2015). Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (07/2015/TT-BGDĐT).

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=179801

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2016). Công văn hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo (Số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH).

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=4166

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2016). Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo các trình độ của các trình độ giáo dục đại học (Số 4/2016/TT).

https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1228

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2017). Công văn về việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên (Số 5542/BGDĐT-QLCL).

http://cea-beta.vnu.edu.vn/vi/content/cong-van-5542bgddt-qlcl-ngay-23112017-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-ve-viec-day-manh-kiem-dinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2017). Thông tư quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Số 12/2017/TT-BGDĐT).

https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1255

Cục quản lý chất lượng. (2019). Công văn thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (Số 769/QLCL-KĐCLGD).

Khoa Sư phạm. (2019). Báo cáo khảo sát việc làm của sinh viên trong 1 năm sau khi tốt nghiệp (Số 228//KSP).

Narli, S. (2010). An alternative evaluation method for Likert type attitude scales: Rough set data analysis. Scientific Research and Essays, 5(6), 519-528.

Phúc, N. T. H., & Phương, V. T. T. (2019). Đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần thơ, số chuyên đề Khoa học Giáo dục, 55, 105-114. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2019.106

Phương, V. T. T., & Phúc, N. T. H. (2016). Đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học. Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2016 “Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm – Trường Đại học Cần Thơ, Thành quả, Thách thức và Định hướng” (trang 15-26).

Quyết, P. V., & Thanh, N. Q. (2011). Phương pháp nghiên cứu xã hội học. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Cần Thơ. (2013). Thông báo Lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình đào tạo (Số 394/TB- ĐHCT Cần Thơ).

Trường Đại học Cần Thơ. (2015). Quyết định về ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ (Số 1640/QĐ-ĐHCT).

Yavuz, G., Günhan, B. C., Ersoy, E., & Narli, S. (2013). Self-efficacy beliefs of prospective primary mathematics teachers about mathematical literacy. Journal of College Teaching & Learning, 10(4): 279-287