Nguyễn Thị Kiều Tiên , Diệp Anh Tuấn Đinh Minh Quang *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Đinh Minh Quang (email: dmquang@ctu.edu.vn)

Abstract

Online learning (OL) is studied activities performed using the OL system. This study aims to provide advantages and disadvantages of OL and suggest solutions for enhancing the OL effectiveness in high schools. The present study was accomplished using the crossing-survey module and interviews in combination with quantity and quality examination. The survey results of 2.410 students at three high schools show that the majority of students meet the requirements of OL: learning task acceptance (3,68±0,91), lesson attention (4,11±0,85), lesson discussion and building (3,28±0,91), learning task completion (3,52±0,95). However, there are still some limitations, such as weak internet connection speed, technical skills, the learning ability of students, and the interactive teaching skills of teachers. Thus, in order to improve the OL effectiveness, students need to identify the learning purpose, build a positive attitude like being being ready to accept learning tasks, actively participating in speeches, paying attention to listening, and complete the learning task.

Keywords: high school, learning quality, online study, teaching software

Tóm tắt

Học trực tuyến (HTT) là hoạt động học được thực hiện trên hệ thống dạy HTT. Trong nghiên cứu này, những thuận lợi, khó khăn của HTT sẽ được tìm hiểu. Từ đó, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả HTT ở bậc Trung học phổ thông (THPT). Kết quả khảo sát dựa trên 2.410 học sinh (HS) ở ba trường THPT, trong đó, phần lớn HS cơ bản đáp ứng được yêu cầu của HTT: sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ học tập (3,68±0,91), tập trung theo dõi bài học (4,11±0,85), tham gia thảo luận và xây dựng bài học (3,28±0,91), hoàn thành tốt nhiệm vụ (3,52±0,95). Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như tốc độ đường truyền Internet yếu, kỹ năng học tập của HS và kỹ năng dạy học trực tuyến của giáo viên đều hạn chế. Như vậy, để nâng cao được hiệu quả HTT, HS cần xác định được mục đích của việc học tập và xây dựng được thái độ tích cực như sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tích cực tham phát biểu, chú ý lắng nghe và hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Từ khóa: chất lượng học tập, học trực tuyến, phần mềm dạy học, THPT

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2021a). Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2021b). Tài liệu bồi dưỡng tăng cường năng lực dạy học trực tuyến. Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Borup, J., Graham, C. R., & Drysdale, J. S. (2014). The nature of teacher engagement at an online high school. British Journal of Educational Technology, 45(5), 793-806. https://doi.org/10.1111/bjet.12089

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. UK: Routledge.

Hạnh, N. V. (2020). Nghiên cứu khoa học giáo dục và phân tích định lượng. https://nghiencuugiaoduc.com.vn/.

Kumi–Yeboah, A., Dogbey, J., & Yuan, G. (2018). Exploring factors that promote online learning experiences and academic self-concept of minority high school students. Journal of Research on Technology in Education, 50(1), 1-17. https://doi.org/10.1080/15391523.2017.1365669

Meylani, R., Bitter, G., & Legacy, J. (2015). Desirable characteristics of an ideal online learning environment. Journal of Educational and Social Research, 5(1), 203-215. https://doi.org/10.5901/jesr.2015.v5n1p203

UNICEF. (2020). Rapid Assessment on the Social and Economic impacts of COVID-19 on Children and Families in Vietnam, 1-44.

Vinh, L. A., Huệ, Đ. T. T., Diển, B. T., Anh, V. Q., Trang, P. T., & Lân, Đ. Đ. (2022). Thực trạng học tập trực tuyến của học sinh phổ thông Việt Nam trong bối cảnh COVID-19. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(03), 1-10. https://doi.org/10.4324/9780203029053

Wahyudin, A. Y., & Rido, A. (2020). Perceptuals learning styles preferences of international Master's students in Malaysia. BAHTERA: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 19(1), 169-183. https://doi.org/10.21009/bahtera.191.10