Quay lại chi tiết bài viết Tuyển chọn và định danh dòng vi khuẩn có khả năng sản xuất chất kết tụ sinh học từ nước thải sản xuất bún Tải xuống Tải PDF