Quay lại chi tiết bài viết Ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất nông nghiệp: Nghiên cứu trường hợp tại phường Thuỷ Biều, thành phố Huế Tải xuống Tải PDF