Quay lại chi tiết bài viết Nghiên cứu sử dụng vật liệu Cu/ZIF làm xúc tác xử lý malachite green với sự có mặt của hydrogen peroxide Tải xuống Tải PDF