Quay lại chi tiết bài viết Sự tồn tại nghiệm cho bài toán tối ưu vector dựa trên nón thứ tự kết hợp Tải xuống Tải PDF