Quay lại chi tiết bài viết Hiệu quả của dịch chiết bã hạt cây sở (Camellia oleifera) và tinh dầu cây dầu giun (Chenopodium ambrosioides L.), cây nghể răm (Polygonum hydropiper L.) trong phòng trừ rầy mềm (Aphis gossypii) gây hại cây chanh dây (Passiflora edulis) Tải xuống Tải PDF