Quay lại chi tiết bài viết Nghiên cứu chuyển hóa glucose thành 5-Hydroxymethylfurfural sử dụng P-UiO-66 làm chất xúc tác dị thể Tải xuống Tải PDF