Quay lại chi tiết bài viết Thiết kế thử nghiệm hệ nâng vật trong từ trường giá rẻ dùng trong nghiên cứu và giảng dạy Tải xuống Tải PDF