Quay lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của elicitor salicylic acid lên sự sinh trưởng và tích lũy chất biến dưỡng thứ cấp ở cây húng chanh (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) in vitro Tải xuống Tải PDF