Quay lại chi tiết bài viết Tính ăn và sự phát triển ống tiêu hóa của cá thát lát còm Chitala ornata (Gray, 1831) giai đoạn từ cá bột đến 30 ngày tuổi Tải xuống Tải PDF