Quay lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của cắt dây và thời gian xử lý khô hạn đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng khoai lang tím HL491 (Ipomoea batatas (Lam.) L.) trồng chậu trên giá thể Tải xuống Tải PDF