Quay lại chi tiết bài viết Sự tồn tại nghiệm và đặt chỉnh Zolezzi của bài toán cân bằng vector yếu và mạnh Tải xuống Tải PDF