Quay lại chi tiết bài viết Tính liên thông của tập nghiệm hữu hiệu yếu cho bài toán tối ưu vector không lồi Tải xuống Tải PDF