Quay lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nuôi cấy in-vitro đến quá trình tạo rễ cây dừa sáp (Makapuno coconut) cấy phôi Tải xuống Tải PDF