Quay lại chi tiết bài viết Mối quan hệ di truyền của các mẫu/giống bồ ngót (Sauropus androgynus (L.) Merr.) ở Đồng bằng sông Cửu Long dựa vào đặc điểm hình thái và trình tự vùng ITS Tải xuống Tải PDF