Anh, N. H., T. N. Mẫn, và T. H. M. Nghi. “Xây dựng bản đồ phân bố sức tải môi trường tại sông Thị Vải”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 60, số p.h 3, Tháng Bảy 2024, tr 22-36, doi:10.22144/ctujos.2024.319.