Phú, N. B., và N. Q. Sĩ. “Khảo sát đặc điểm Sinh học của Hoa Và Quá trình phát triển trái của cây nhãn (Dimocarpus Longan Lour.) không hạt được phát hiện tại tỉnh Sóc Trăng”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 59, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 162-70, doi:10.22144/ctu.jvn.2023.018.