Luân, Đ. T., T. V. H. Đường, và N. K. Nghĩa. “Khảo sát một số chức năng Sinh học của 6 dòng Vi Sinh vật tổng hợp Acid Lactic”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 59, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 151-6, doi:10.22144/ctu.jvn.2023.017.