Thành, L. P., P. T. T. Kha, M. H. Tư, D. T. T. Mai, N. T. T. Hà, P. V. T. Tính, và T. T. T. Hằng. “Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất Và thành phần Dinh dưỡng của Lá mít (Artocarpus Heterophyllus L.)”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 59, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 58-65, doi:10.22144/ctu.jvn.2023.007.