Lý, L. M., H. T. N. Thảo, và N. T. P. Mai. “Vi ghép bưởi năm Roi (Citrus Grandis Cv. ‘nam roi’) Trong điều kiện in Vivo”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 59, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 140-5, doi:10.22144/ctu.jvn.2023.016.