Việt, L. H., và N. V. C. Ngân. “Hiệu Quả xử Lý nước thải Sinh hoạt của Mô hình đất ngập nước nhân tạo trồng cây bách thủy Tiên (Echinodorus Cordifolius L.) ở các thời Gian lưu nước khác Nhau”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, tr 59-67, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.244.