Nam, C. Q., Đ. P. Lâm, N. T. T. Hiền, P. Q. Vinh, và L. Đ. Khoa. “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của Sinh Viên đối với công tác cố vấn học tập tại Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 59, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 171-83, doi:10.22144/ctu.jvn.2023.019.