Tuấn, N. T., P. V. Tuấn, N. V. Quý, và H. T. P. Nhung. “Sử dụng ảnh vệ Tinh Sentinel 2 Và thuật toán học máy thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, tr 150-63, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.254.