Tài, V. V., T. N. Hưng, và H. V. Nhạng. “Phân loại ảnh dựa vào hàm mật độ xác suất được trích xuất”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, tr 43-50, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.242.