Mỹ, N. T. H., và T. Đ. Lộc. “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 ĐẾN HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, tr 1-8, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.260.