Thu, T. T. L. “ẨN DỤ VỊ GIÁC ‘苦 (KHỔ)- ĐẮNG’ TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, tr 1-8, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.259.