Chí, N. V., N. P. Tùng, P. D. Khanh, và T. N. Quyển. “Nghiên cứu chuyển hóa Glucose thành 5-Hydroxymethylfurfural sử dụng P-UiO-66 làm chất Xúc tác dị thể”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, tr 30-35, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.240.