Trân, Đ. H., H. Q. Hải, T. N. Bích, N. H. Trương, B. T. Kiệt, P. Đ. P. Phượng, và N. T. Lãm. “KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM TYPE A/H5 TRÊN ĐÀN GIA CẦM TỈNH ĐỒNG THÁP”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, tr 1-8, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.252.