Thi, N. H., V. N. Khang, H. V. Thuận, P. H. Toàn, T. N. Thanh, và N. V. Mướt. “Thiết Kế thử nghiệm hệ nâng vật Trong từ trường Giá Rẻ dùng Trong Nghiên cứu Và giảng dạy”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, tr 12-19, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.238.