Trang, H. N., và H. T. V. Thu. “Tình hình nhiễm Virus gây bệnh Marek Trên Gà Thả vườn ở thành phố Cần Thơ ”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 3, Tháng Sáu 2022, tr 1-6, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.072.