Sơn, N. T., T. H. Tuấn, T. T. Tính, và Q. N. Thịnh. “Giám sát từ Xa phụ tải điện hộ Gia đình bằng ứng dụng Blynk”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 3, Tháng Sáu 2022, tr 1-8, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.073.