Thy, C. T. A., Đ. T. Luân, L. T. Xã, N. P. Thảo, và N. K. Nghĩa. “Đánh Giá chất lượng của Hai dạng phân bón hữu Cơ lỏng Và rắn được tạo Ra từ nước thải hầm ủ Biogas”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, tr 106-1, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.249.