Long, N. T., và N. T. ƠN. “Đánh Giá hiện trạng của một số nghề Khai thác thủy sản chính ở vùng lộng phía Tây tỉnh Cà Mau”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol 58, số p.h 6, Tháng Chạp 2022, tr 98-105, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.248.